D0 in U+U Run 12

 https://drupal.star.bnl.gov/STAR/system/files/yezhenyu-HF-20131015.pdf

Speaker : Zhenyu Ye


Talk time : 14:00, Duration : 00:40