DIS 2019 -- abstract -- p+p to p+pi0+X asymmetries