DIS 2019 -- p+p to p+pi0+X asymmetries (presentation and proceedings)